• /

MONDELEZ POLSKA SP. Z O.O.

INFORMACJE O SPÓŁCE

Siedziba

Mondelez Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, Polska, spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533161, NIP: 5210122798, REGON: 010599348, BDO000033910.

Kontakt: +48 22 857 10 00

Dane osób wchodzących w skład Zarządu

Robert Sas – Prezes Zarządu

Prokurenci

Wojciech Perczyński – Prokurent
Małgorzata Gliwińska – Prokurent