• /
Meet Fredrik - KAM in Sweden

My strongest memory as a child was when I got an enormous chocolate bar, a so-called tivoli tablet, full of Marabou milk chocolate

“Mitt starkaste minne som barn var när jag fick en jättestor chokladkaka, en så kallad tivolikaka, full med Marabou mjölkchoklad”

Fredrik Schiron

Tuesday, March 15, 2022

Vilken är din nuvarande roll och vad gör den spännande?

Key Account Manager (KAM). Det som gör min roll så spännande är att jag får det bästa av två världar. Jag får ha kundkontakt, med olika personer i varierande roller hos kunden. Jag får även ha ett brett kontaktnätverk här internt på Mondelēz. Många frågor som rör min kund går genom mig. Det gör att även jag måste söka kontakt med många kollegor inom Mondelēz. Jag gillar denna typ av nätverkande och relationsbyggande. Det är även väldigt lärorikt att arbeta med människor i olika positioner. Sedan så gillar jag även det strategiska och långsiktiga arbete som jag gör som KAM. Det är väldigt tillfredställande och en härlig känsla när något som vi har jobbat på länge går i lås och blir en bra affär för oss.

What is your current role and what makes it exciting?

Key Account Manager (KAM). What makes my role so exciting is that I get the best of both worlds. I get to have customer contact, with different people in varying roles with the customer. I also get to have a wide network of contacts here internally at Mondelēz. Many questions concerning my customer go through me. This means that I also have to seek contact with many colleagues within Mondelēz. I like this type of networking and relationship building. It is also very instructive to work with people in different positions. Since then, I also like the strategic and long-term work that I do as KAM. It is very satisfying and a wonderful feeling when something we have worked on for a long-time locks in and becomes a good deal for us.

Vilka personliga kvaliteter och kunskaper gör dig framgångsrik i din roll?

Det som jag anser vara goda egenskaper som jag har i min position, är att jag är lojal, pålitlig, håller det jag lovar och är en lagspelare. Jag är bra på att bygga långsiktiga relationer med kunden och kollegor internt. Jag har även arbetet i många år på Mondelēz, som fältsäljare och nu i 2,5 år som KAM. Jag har även arbetet i en matvarubutik. Dessa olika erfarenheter, ser jag som en bra mix i min nuvarande roll, som ger mig olika perspektiv på helhetsaffären. Jag vet vad som fungerar och inte fungerar i butik.

What personal qualities or skills make you successful in your position?

What I consider to be good qualities that I have in my position, is that I'm loyal, trustworthy, keep what I promise and I’m a team player. I'm good at building long-term relationships with the customer and colleagues in-house. I have also worked for many years at Mondelēz, as field sales and now for 2.5 years as KAM. I have even worked in a grocery store. These different experiences, I see as a good mix in my current role, which give me different perspectives on the overall deal. I know what works and doesn't work in store.

Hur har din karriär utvecklats på MDLZ?

Jag började här som fältsäljare för 12 år sedan. I den rollen gick jag från att besöka små butiker till stora butiker, med högre omsättning. Jag började även ta hand om nyanställda kollegor och lärde upp dem. Något som såklart var jätteroligt och utvecklande. Sedan var jag ifrån Mondelēz i ca 4 år. Och när jag kom tillbaka så blev det som KAM. Jag har i min nuvarande roll även utvecklats en hel del. Mest genom att få ansvar över nya kunder och kategorier.

How has your career developed at MDLZ?

I started here as a field seller 12 years ago. In that role, I went from visiting small shops to big stores, with higher turnover. I also started taking care of newly hired colleagues and teaching them about the role and the company. Something that was, of course, great and evolving for me. Then I was away from Mondelēz for about 4 years, and when I came back it was as a KAM. I have also developed quite a bit in my current role. Mostly by gaining responsibility over new customers and categories.

Fredrik Sweden

Vilka typer av projekt och uppgifter har du arbetat med utanför den traditionella karriärstegen som hjälpt dig utveckla din karriär?

Jag har blivit Buddy åt en nyanställd KAM, som jag agerar som ett bollplank åt i olika affärsfrågor. Deltar även i en del interna projekt, som kanske inte alltid har med traditionell försäljning att göra, vilket gör att jag breddar mina erfarenheter. Alla dessa nya arbetsuppgifter är väldigt utvecklande och gör jobbet varierande.

What kind of project, assignments have you done outside of the traditional career moves that helped you further your career?

I've become Buddy for a newly hired KAM, which means I act as a ball plank for them on various business issues. I also participate in some internal projects, not always having to do with traditional sale, which makes me broaden my experiences further. All these new duties are very evolving and make the job diverse.

Hur skullle du beskriva kulturen på MDLZ?

Kulturen här på Mondelēz är väldigt bra och det är en fantastisk stämning både på kontoret och ute på fältet. Jag tycker det är väldigt bra att vi får arbeta hemifrån ett par dagar i veckan. Det underlättar mycket i vardagen och det blir extra kul att komma in på kontoret och träffa sina kollegor, när vi väl är på plats. Kollegorna är fantastiska, kompetensen är mycket hög och alla är så hjälpsamma. Ambitionsnivån är väldigt hög här, alla driver på varandra att ständigt utvecklas och prestera bättre.

How do you describe the culture at MDLZ

The culture here at Mondelēz is very good and it's a fantastic atmosphere both in the office and in the field. I think it's very good that we get to work from home a couple of days a week. It facilitates a lot in everyday life and makes it extra fun to come into the office and meet colleagues, once we're on site. The colleagues are fantastic, the skills are very high, and everyone is so helpful. The level of ambition is also very high here, everyone is pushing each other to constantly evolve and perform better.

Och till sist, vilket MDLZ varumärke är din favorit?

Det är Marabou helt klart. Min pappa arbetade ca 30 år på detta företag. Så jag är uppvuxen med Marabou. Jag har sett många nyheter passera genom åren. Det var alltid en höjdpunkt hemma när pappa kom hem med varuprover på en ny produkt. Marabou är ett av Sveriges mest älskade varumärken och de flesta människor blir väldigt glada när de får choklad. Mitt starkaste minne som barn var när jag fick en jättestor chokladkaka, en så kallad tivolikaka, full med Marabou mjölkchoklad.

And finally, what is your favorite MDLZ brand?

Marabou, for sure. My dad worked about 30 years in this company. So, I'm raised with Marabou. I've seen a lot of news pass through over the years. It was always a highlight at home when Dad came home with chocolate samples for a new product. Marabou is one of Sweden's most loved brands and people are so happy to receive and eat chocolate. My strongest memory as a child was when I got an enormous chocolate bar, a so-called tivoli tablet, full of Marabou milk chocolate.